Bánh fondant 2 tầng tạo hình khu rừng của một cuộc chiến tranh với những dụng cụ sơ cứu y tế và quả mìn