Bánh kem 3 tầng mario, nhà và bóng bay tạo hình 3D